Logo EZ Business L Blue

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp

 

1.1 Deze overeenkomst tussen enerzijds (i) de BV EZ BUSINESS (“EZ BUSINESS”), met zetel te 9190 STEKENE, Abelendreef 19 bus A, met ondernemingsnummer 0597.880.086 en anderzijds de Klant wordt beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden vermeld op de huurovereenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de “Huurovereenkomst”). De Huurovereenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst door de Klanten en EZ BUSINESS waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Huurovereenkomst zouden voorafgaan. De Huurovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit.

 

1.2 De diensten van de Huurovereenkomst omvatten de huur van de toestellen ter beschikking gesteld aan de Klant door EZ BUSINESS zoals dat blijkt uit de bijzondere voorwaarden van de Huurovereenkomst en de leveringsbon (hierna de “Huur”). De vergoedingen voor de Huur bestaat uit een maandelijks huurbedrag (hierna de “Huurprijs”).

 

1.3 De overeengekomen huurperiode zoals bepaald in de Huurovereenkomst vangt aan op de datum van levering van de toestellen zoals hieronder verder uiteengezet in artikel 5.8. Behoudens andersluidende bepaling wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd met 12 maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tenminste 6 maanden voor het verstrijken van de contractuele periode.

 

1.4 De toestellen worden door de Klant gekozen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De Klant kiest op eigen initiatief de leverancier en de toestellen en bepaalt in alle vrijheid de technische eigenschappen, modaliteiten en de plaats van de levering. De Klant ontslaat EZ BUSINESS van elke verplichting tot informatie en bevestigt dat hij met kennis van zaken contracteert. In geen geval kan de Klant zich beroepen op moeilijkheden in verband met de toestellen, het gebruik of de prestaties ervan en de ongeschiktheid ten opzichte van zijn noden. EZ BUSINESS of haar aangestelde, draagt enkel zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de toestellen en verstrekt de Klant informatie over het in gebruik nemen van de toestellen.

 

1.5 De Huurovereenkomst is steeds onderworpen aan de opschortende voorwaarde van een positieve solvabiliteitscontrole van de Klant door EZ BUSINESS. Indien uit solvabiliteitscontrole blijkt dat, naar oordeel van EZ BUSINESS, de Klant onvoldoende financiële mogelijkheden heeft voor de goede uitvoering van deze Huurovereenkomst te kunnen waarborgen, zal EZ BUSINESS de Klant (louter ter informatie) verwittigen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is. Deze voorwaarde kan enkel ingeroepen worden door EZ BUSINESS en niet door de Klant.

 

Artikel 2 – Levering en ontvangst

 

2.1 De Klant verstrekt EZ BUSINESS voor de geplande levering alle nuttige en noodzakelijke informatie met betrekking tot de levering en verzekert dat de daartoe bestemde lokalen met de nodige installaties en aansluitingen voorzien zijn. Indien de levering door gebreke hieraan niet op het overeengekomen ogenblik kan plaatsvinden, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn ten laste van de Klant komen. De toestellen worden door EZ BUSINESS rechtstreeks geleverd en in ontvangst genomen door de Klant op de aangeduide plaats. De levering en installatie gebeurt op kosten en op risico van de Klant. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken in hoofde van EZ BUSINESS een middelenverbintenis uit. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Klant, impliceert de aanvaarding van de leveringstermijn, ook indien de indicatieve leveringstermijn daarbij werd overschreden.

 

2.2 Tijdens de levering controleert de Klant de conformiteit van de toestellen en gaat hij over tot alle overeengekomen of door de aard van de toestellen benodigde testen en controles. De Klant verbindt zich er vervolgens toe om op het ogenblik van de terbeschikkingstelling een leveringsbon te ondertekenen. De ondertekening door de Klant van dit document geldt als bewijs dat het toestel beantwoordt aan het overeengekomen toestel (inclusief de accessoires, e.d.) zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden, dat het toestel zich in een volmaakte staat bevindt en geen (zichtbare) gebreken vertoont, evenals dat alle noodzakelijke documenten, handleiding en uitrusting aanwezig zijn en mee werden ter beschikking gesteld.

 

2.3 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld aan EZ BUSINESS uiterlijk binnen de 24 uren na de vaststelling en ontdekking ervan, maar ten laatste binnen de 12 maanden na levering. Bij niet tijdig en schriftelijk geformuleerde opmerkingen in overeenstemming met het bovenvermelde zullen de geleverde goederen geacht worden volgens de regels van de kunst, conform en zonder gebreken te zijn geleverd en zullen geacht worden aldus door de Klant te zijn aanvaard. In geen geval zal EZ BUSINESS tot enige tussenkomst gehouden zijn of op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn voor eventuele niet-conformiteit of gebreken door toedoen van de Klant zelf of die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de voorwaarden van deze Huurovereenkomst.

 

2.4 EZ BUSINESS behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verbintenissen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 3 – Wijze van gebruik en verzekering

 

3.1 De Klant is verplicht de toestellen overeenkomstig de bij de toestellen behorende handleidingen en de instructies van EZ BUSINESS te gebruiken. De Klant zal genoemde toestellen uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden als een goede huisvader. De Klant ziet erop toe geen andere wisselstukken, toebehoren of verbruiksmaterialen te gebruiken dan die welke EZ BUSINESS levert of erkent. De wisselstukken en alle gemonteerde toebehoren worden van rechtswege eigendom van EZ BUSINESS zonder enige vergoeding voor de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de toestellen van de locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming van EZ BUSINESS. De Klant zal op zijn kosten alle onderhoudswerken en alle herstellingen moeten uitvoeren, desgevallend conform een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst met EZ BUSINESS of één van haar partners. Een dergelijke onderhoudsovereenkomst staat los van deze Huurovereenkomst en enige nalatigheid of niet-uitvoering van zo’n onderhoudsovereenkomst heeft geen impact heeft op de Huurovereenkomst.

 

3.2 Verzekering

  1. Burgerlijke aansprakelijkheid

De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de toestellen, zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van het gebruik en de bewaring van de toestellen doen verzekeren door een erkende solvente verzekeringsmaatschappij en dit voor elke schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. De verzekeringsmaatschappij zal verzaken aan elke vorm van regres tegen EZ BUSINESS. Het verzekeringscontract zal tevens de aansprakelijkheid van EZ BUSINESS dekken ten overstaan van derden, wat betreft de gehuurde toestellen. De Klant draagt aan zijn verzekeraar en aan zijn verzekeringstussenpersoon op om (i) aan EZ BUSINESS het overeenstemmend verzekeringscertificaat jaarlijks en voor het eerst en ten laatste op de effectieve leveringsdatum van het materieel over te maken samen met het ondertekende document van ontvangst van het materieel en (ii) EZ BUSINESS onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging, de opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke premiewanbetaling.

 

  1. Aansprakelijkheid voor verlies en schade

De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de toestellen, ten gunste van EZ BUSINESS, de gehuurde toestellen doen verzekeren tegen de schade veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing, door implosie, door de inwerking van elektriciteit, door waterschade, door natuurkrachten, door machinebreuk en door diefstal. EZ BUSINESS heeft het recht om de naleving van deze verplichting op ieder moment te controleren of te laten controleren door een door hem aangewezen derde. In dat kader mag EZ BUSINESS de nodige contactgegevens van de Klant, de relevante informatie m.b.t. de gehuurde toestellen en de voorziene duurtijd van deze Huurovereenkomst, meedelen aan de door hem aangewezen derde die contact zal opnemen met de Klant. De verzekerde waarde zal op elk ogenblik voldoende moeten zijn om het totaal verlies van de gehuurde toestellen te dekken, overeenkomstig het artikel met betrekking tot de verbreking van de Huurovereenkomst (artikel 8) verhoogd met de restwaarde. De Klant zal hetzij op eigen initiatief hetzij alleszins op eerste verzoek van EZ BUSINESS aan zijn verzekeraar en/of aan zijn verzekeringstussenpersoon opdragen om (i) aan EZ BUSINESS of een door EZ BUSINESS aangewezen derde de overeenstemmende verzekeringsovereenkomst alsook de betalingsbewijzen van de premies over te maken en (ii) EZ BUSINESS of een door EZ BUSINESS aangewezen derde onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging, de opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke premiewanbetaling. Indien de nodige bewijsstukken niet tijdig verstrekt werden (30 dagen na datum van de brief waarbij EZ BUSINESS of de door haar aangestelde derde de mededeling van de stukken gevraagd heeft) of indien de verstrekte stukken niet afdoende bewijzen dat het materieel verzekerd is overeenkomstig de onderhavige Huurovereenkomst, is EZ BUSINESS gerechtigd doch niet verplicht om de toestellen onder te brengen in de verzekeringspolis onderschreven door EZ BUSINESS in haar eigen naam. EZ BUSINESS zal hiervoor een bijkomend bedrag aan de Klant in rekening brengen. EZ BUSINESS zal de Klant hiervan voorafgaandelijk verwittigen.

Dit bedrag zal vereffend dienen te worden onder dezelfde voorwaarden en modaliteiten als voorzien voor alle andere betalingen verschuldigd in het kader van deze Huurovereenkomst en zal samen met de periodieke huurprijzen gefactureerd worden. De Klant behoudt steeds de mogelijkheid om op elk ogenblik de toestellen te laten verzekeren via zijn verzekeraar of verzekeringstussenpersoon en het bewijs ervan over te maken.

 

  1. Verpanding

Tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verbintenissen verklaart de Klant van heden af in pand te geven aan EZ BUSINESS, voor de volledige duurtijd van deze Huurovereenkomst, zijn vorderingen uit hoofde van verzekeringspolissen afgesloten voor de gehuurde toestellen. De Klant verbindt er zich toe de sommen die hem uit hoofde van de verpande vorderingen verschuldigd zijn of zullen worden noch te zullen afstaan, noch te zullen verpanden, en ervoor te zorgen dat zij niet het voorwerp uitmaken van een overdracht, een compensatie, een beslag door derden of een verzet, en hij ontzegt zich uitdrukkelijk het recht alle daden te stellen die de uitwerking van onderhavige verpanding zouden kunnen hinderen of beperken. Bij deze mandateert de Klant EZ BUSINESS, als enige gerechtigde op inning, op alle vervaldagen en op welk ogenblik van opeisbaarheid van de verpande vorderingen ook, alle sommen met betrekking tot deze vorderingen te innen en aan te rekenen op de bedragen die de Klant verschuldigd is, en dit zonder rechterlijke tussenkomst. Deze pandgeving geschiedt tot zekerheid van alle bedragen die de Klant aan EZ BUSINESS verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van leasingcontracten en/of renting, en/of voortspruitend uit de zakenrelatie tussen de Klant en EZ BUSINESS en dit ter hoogte van een maximaalbedrag gelijk aan het aantal huurtermijnen vermenigvuldigd met het bedrag van de periodieke huurtermijn, in hoofdsom en bijhorigheden, vermeerderd met het bedrag van de aankoopoptie in het kader van een leasingcontract.

 

Artikel 4 – Overmacht

 

Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de Huurovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking, overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht essentiële bedrijfsmiddelen van EZ BUSINESS, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van leveranciers van EZ BUSINESS. In geval van overmacht, is EZ BUSINESS gerechtigd om hetzij de uitvoering van de Huurovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden worden ten gevolge van overmacht.

 

Artikel 5 – Prijs en betaling

 

5.1 De Huurprijs is vooraf betaalbaar volgens de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen modaliteiten. Indien de toestellen in de loop van de kalendermaand na ondertekening van de Huurovereenkomst zijn geleverd, dan zal het factureren van de Huurprijs aanvangen op de eerste dag volgend op de dag nadat het laatste toestel is geleverd.

 

5.2 EZ BUSINESS behoudt zich het recht voor de Huurprijs tussentijds, maximaal één keer per jaar, te wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Huurovereenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

 

5.3 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden geheven op de door de Klant te betalen bedragen, of op de Huurovereenkomst of op de toestellen en/of op het gebruik van de toestellen, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor rekening van de Klant.

 

5.4 De Klant kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Klant jegens EZ BUSINESS en doet uitdrukkelijk afstand van zijn rechten onder artikel 5.90 (Nieuw) BW (artikel 1184 (Oud) BW).

 

5.5 De betaling van de Huurprijs vindt plaats door een afschrijving van de door de Klant opgegeven bankrekening. De Klant verbindt zich ertoe een SEPA-mandaat aan EZ BUSINESS te verstrekken, op eerste verzoek van EZ BUSINESS.

 

5.6 EZ BUSINESS heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal.

 

5.7 EZ BUSINESS is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de Klant te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verzoek van EZ BUSINESS een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van EZ BUSINESS af te geven dan wel persoonlijke zekerheden te bieden in de vorm van borgstellingen of aansprakelijkheidsverklaringen (hierna gezamenlijk de “Garantie”). In geval van een personenvennootschap zijn de bestuurders hoe dan ook persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen door de personenvennootschap uit hoofde van de Overeenkomst. De Klant zal EZ BUSINESS per kerende door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Klant (het voornemen tot) intrekking van een Garantie bekend is geworden.

 

5.8 De huurperiode gaat in op de dag van de levering van de toestellen. Behoudens andere bepalingen werd de Huurprijs berekend uitgaande van een levering van de toestellen  op de eerste dag van de maand. Bij levering op een andere dag, zal de huurperiode en huurfacturatie starten op de eerste dag van de maand die volgt op de levering van de toestellen.

Tussen de datum van levering en de eerste dag van de maand die volgt op de levering van de toestellen, is de Klant gehouden tot betaling van een gebruiksvergoeding, die definitief verworven is voor EZ BUSINESS. Deze gebruiksvergoeding wordt berekend op basis van de overeengekomen Huurprijs, pro rata voor het aantal dagen dat verlopen is tussen de datum van levering en de eerste dag van de maand die volgt op de levering van de toestellen.

Behoudens andere bepalingen is deze gebruiksvergoeding betaalbaar samen met de eerste Huurprijs.

 

5.9 Onverminderd de overige rechten van EZ BUSINESS, is zij in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van de Klant te verlangen. De Klant is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen. Indien een Garantie van een derde voor de verplichtingen van de Klant is of wordt ingetrokken, is EZ BUSINESS gerechtigd om onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de Huurovereenkomst te ontbinden en onmiddellijk over te gaan tot invordering van de door de Klant nog verschuldigde bedragen met inbegrip van de onder artikel 10 voorziene vergoeding bij voortijdige beëindiging of ontbinding.

 

5.10 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van EZ BUSINESS en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum.

 

5.11 De Klant dient EZ BUSINESS steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en factuurgegevens die bij de ondertekening van de Huurovereenkomst werden meegedeeld.

 

Artikel 6 – Overdracht van de Huur aan een Partner

 

6.1 De Klant verleent onherroepelijk aan EZ BUSINESS het recht tot overdracht van de eigendom van de toestellen en van de Huur aan een leasingmaatschappij en/of een partner van EZ BUSINESS (hierna de “Partner”). De Klant stemt bij deze in met deze overdracht en zal van rechtswege jegens de Partner gehouden zijn tot uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst. De Huurprijs wordt na melding van de overdracht enkel bevrijdend betaald aan de Partner, die dan alle rechten en plichten van EZ BUSINESS met betrekking tot deze Huurovereenkomst waarneemt.

 

6.2 EZ BUSINESS heeft daarnaast het recht om de schuldvordering die door onderhavige Huurovereenkomst ontstaat af te staan of in pand te geven. Indien de afstand of inpandstelling later dan bij de ondertekening van deze Huurovereenkomst wordt gedaan, verklaart de Klant voldoende te zijn ingelicht van deze afstand of inpandgeving bij eenvoudig schrijven van EZ BUSINESS.

 

6.3 Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren.

 

6.4 Bij een overdracht van de Huur zoals bepaald in artikel 6.1 zal de Partner de verborgen verbreken niet vrijwaren. Geen enkel verhaal kan tegen de Partner uitgeoefend worden wegens zulk gebrek. EZ BUSINESS (en niet de Partner) zal de Klant ten uitzonderlijke titel blijven vrijwaren voor verborgen gebreken, wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, en dit ongeacht de overdracht van de Huur aan de Partner. De Klant zal zich bijgevolg voor deze klachten uitsluitend tot EZ BUSINESS richten, en alle verhaal tegen laatstgenoemde uitoefenen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade

 

7.1 De Klant vrijwaart EZ BUSINESS tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de toestellen of het gebruik van de toestellen, dan wel de materialen, voor zover de schade bij derden is ontstaan door gebreken in de toestellen, dan wel het materiaal, waarvan EZ BUSINESS niet de leverancier is. De Klant verzaakt aan ieder verhaal tegen EZ BUSINESS voor eventuele schade door het gehuurd materieel aan zijn eigen patrimonium berokkend. De Klant vrijwaart EZ BUSINESS tegen alle aanspraken van derden, hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de toestellen of de staat waarin deze zich bevindt.

 

7.2 De aansprakelijkheid van EZ BUSINESS voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in elk geval uitgesloten en EZ BUSINESS zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding kunnen gehouden worden. EZ BUSINESS is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de aan de toestellen verbonden hardware, software en data. Noch is zij aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van de toegangs- of identificatiecodes. In geval van niet-conformiteit of defecten aan de toestellen, waarvoor EZ BUSINESS tot tussenkomst is gehouden, is EZ BUSINESS haar aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot uitsluitend herstel of in voorkomend geval vervanging van de defecten of niet-conforme toestellen.

 

7.3 De Klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de Huur, vermindering van een Huurprijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het materieel, om eender welke reden ook, fout van derden of overmacht inbegrepen. Ingeval van verlies of tenietgaan van de verhuurde toestellen, ongeacht de oorzaak, zal de Klant EZ BUSINESS schadeloos stellen voor alle door deze laatste geleden schade.

 

7.4 In geval van meerdere huurders is elke individuele huurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de uitvoering van de Huurovereenkomst.

 

Artikel 8 – Recht tot ontbinding en opzegging 

 

De Huurovereenkomst kan van rechtswege door EZ BUSINESS ontbonden worden per gewone schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:

  • indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement bevindt,
  • bij overlijden van de Klant,
  • bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
  • indien er beschadiging, vernietiging of verlies van de verhuurde toestellen is vastgesteld,
  • bij wanbetaling van facturen,
  • bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Huurovereenkomst waaraan niet verholpen wordt binnen een termijn van minimum 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.

 

Indien de Klant de Huurovereenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van de contractueel voorziene duur eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele wanprestatie zou begaan, is de Klant aan EZ BUSINESS minstens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zoals hierna bepaald. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging, onverminderd het recht van EZ BUSINESS op volledige schadevergoeding, naast de vervallen en onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan EZ BUSINESS, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen huurtermijnen, verhoogd met de restwaarde, met 150 EUR + BTW dossierkosten en 5 % wederbeleggingsvergoeding, verminderd met het beschikbaar saldo van de verkoop van de toestellen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het voordeel van art. 1231 BW. Deze vergoeding dekt niet de minderwaarde die zou voortspruiten uit de beschadigde toestand van het teruggenomen toestel. Die minderwaarde dient afzonderlijk vergoed. De door de Klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de bedongen vergoeding en op de verwijlintresten en daarna op de onbetaald gebleven kosten en ten slotte op de hoofdsommen. Onderhavige afrekening zal eveneens toegepast worden in geval van totaal verlies, vastgesteld en bevestigd door expertise.

 

Artikel 9 – Einde van de Overeenkomst

 

9.1 De Klant is verplicht de toestellen bij het einde van de Huurovereenkomst, om welke reden dan ook, in goede en complete staat aan EZ BUSINESS ter beschikking te stellen. Behoudens de normale slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het leveringsbon.

 

9.2 De kosten voor het retourtransport komen ten laste van de Klant. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij EZ BUSINESS in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van EZ BUSINESS en dienen bij het einde van de looptijd van de Huurovereenkomst aan EZ BUSINESS te worden geretourneerd.

 

9.3 Indien de Klant weigert de toestellen bij einde van de Huurovereenkomst overeenkomstig artikel 9.1 aan EZ BUSINESS ter beschikking te stellen wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding opgelegd van 100,00 EUR per toestel per dag, dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat het toestel niet wordt afgegeven met een maximum van 5.000,00 EUR per toestel.

 

Artikel 10 – Eigendomsrecht

 

10.1 Voor de volledige duur van de Huurovereenkomst blijven de toestellen, inclusief alle toebehoren, eigendom van EZ BUSINESS of diens rechthebbenden.

 

10.2 Het is de Klant verboden de toestellen (onder) te verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik af te staan, te verpanden, te verkopen, te vervreemden of anderszins te bezwaren of op enige andere wijze aan derden af te staan. Het is de Klant niet toegestaan om de op de toestellen aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de toestellen mogen uitsluitend door EZ BUSINESS worden aangebracht.

 

10.3 De Klant is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de toestellen wil uitoefenen, onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat de toestellen eigendom zijn van EZ BUSINESS. De Klant stelt EZ BUSINESS tevens onverwijld bij aangetekend schrijven, onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden, in kennis over (i) dreigende uitvoeringsmaatregelen, (ii) beslag of retentie op het geheel of een deel van de verhuurde toestellen, (iii) ongeval waarbij het geheel of een deel van de verhuurde toestellen betrokken zijn, (iv) opeising diefstal of (v) beschadiging van de verhuurde toestellen.

 

Artikel 11 – GDPR

 

EZ BUSINESS respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog op klanten- of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze Huurovereenkomst, aanvaardt de Klant dat EZ BUSINESS solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen betrokken bij de activiteit van de Klant. Deze gegevens kunnen door EZ BUSINESS of haar groep gebruikt worden voor de uitvoering van de Huurovereenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant interesse kunnen vertonen. Deze verzameling gebeurt conform de privacy policy van de betrokken EZ BUSINESS. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens persoonsgegevens die EZ BUSINESS en/of EZ BUSINESS verwerken alsook om te vragen om de rechtzetting van onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door verzending van een schriftelijk verzoek aan EZ BUSINESS en/of EZ BUSINESS, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be).

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Voor elk geschil m.b.t. de Huurovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging, zullen uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd zijn. De Huurovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

 

NL:

Partijen komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening (Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze Overeen- komst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.

 

ENG:

Parties agree that (i) electronic signatures which qualify as an advanced or a qualified e-signature under the eIDAS Regulation (Regulation (EU) N°910/2014) or (ii) scan copies of duly signed counterpart signature pages to this Agreement transmitted by email in .pdf format, will have the same probative value as a wet ink original paper document bearing a manually signed signature.